April 2, 2023

พระครูบาบุญชุ่ม สวดมนต์ถวายพระพร แด่ พระองค์ภาให้ทรงหายจากพระอาการประชวรให้มีชีวิตยืนยาว

พระครูบาบุญชุ่ม สวดมนต์ถวายพระพร แด่ พระองค์ภาให้ทรงหายจากพระอาการประชวรให้มีชีวิตยืนยาว

พระครูบาบุญชุ่ม สวดมนต์ถวายพระพร แด่ พระองค์ภาให้ทรงหายจากพระอาการประชวรให้มีชีวิตยืนยาว

พระครูบาบุญชุ่ม สวดมนต์ถวายพระพร แด่ พระองค์ภาให้ทรงหายจากพระอาการประชวรให้มีชีวิตยืนยาว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *